*****

*****

Projekty unijne

Losowa Fotka

Przeczytaj, bo warto

Nawigacja

Projekty unijne


PROJEKT „LEGNICKA EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI”


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódsztwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany będzie w 13 szkołach podstawowych w Legnicy i zakłada realizację 10 zadań, w których weźmie udział łącznie 8866 uczniów.
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie właściwych postaw i wrażliwości twórczej oraz wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia;

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia :
1. rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze dla uczniów z klas V i VI
2. z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII
3. koła zainteresowań dla klas I - VIII
4. programowanie dla uczniów z klas I – III
5. szachowe dla uczniów z kklas IV
6. dydaktyczno – wyrównawcze
7. korekcyjno – kompensacyjne
8. rewalidacyjne
9. logopedyczne
10. terapeutyczne z psychologiem uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne uczniów
W 2018 roku planuje się zakupić do każdej ze szkół po 27 rejestratorów danych – cyfrowe laboratorium szkolne, które umożliwią prowadzenie eksperymentów, doświadczeń, podniosą atrakcyjność zajęć. Ponadto do zajęć programowania dla uczniów klas I-III zaplanowano
dla każdej ze szkół 6 kompletów składających się z 2 robotów z kompatybilnym urządzeniem mobilnym – tabletem.

Całkowita wartość projektu to 4.274.900,88 zł ( w tym wkład UE 3.633.665, 74 zł )

Projekt „Legnicka edukacja dla przyszłości” realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019 oraz
2019/2020

W listopadzie i grudniu 2018 r. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu

Harmonogram zajęć

Harmonogram pracy pedagoga i psychologaPROJEKT „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Legnica”


Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 7 infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych)

Wartość całkowita – 2 172 233,12 PLN

Wkład Funduszy Europejskich – 1 505 804,94 PLN

Projekt przewiduje wyposażenie w 13 szkołach podstawowych 16 pracowni, tj. 13 matematycznych, 2 przyrodniczych, 1 komputerowej oraz w 8 gimnazjach 31 pracowni, tj. 8 komputerowych, 6 biologicznych, 6 fizycznych, 5 chemicznych, 6 geograficznych) w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym urządzenia multimedialne, meble szkolne (szafy, stojaki) oraz inne elementy wyposażenia.

Ponadto, każda pracownia w Zespole Placówek Specjalnych oraz Zespole Szkół Integracyjnych zostanie wyposażona w przenośny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem dedykowany dla ucznia niepełnosprawnego.

Szkoły niedostosowane architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostaną wyposażone w schodołazy.

Głównym celem Projektu jest poprawa warunków i jakości systemu nauczania oraz optymalizacja potencjału edukacyjnego w legnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, poprzez zapewnienie materialnego środowiska dydaktycznego.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

- wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny,
w tym multimedialny;
- uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: pokazu, obserwacji, doświadczenia,
- rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów,
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego
na metodzie eksperymentu,
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych
i przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

Wygenerowano w sekund: 0.01
216,342 unikalne wizyty